Dự thảo Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây :

I. QUAN ĐIỂM

1. Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là cơ sở quan trọng để phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường theo phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tạo điều kiện triển khai các hoạt động huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện sự nghiệp bảo vệ môi trường. Phương châm thực hiện là tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường là chương trình, bao gồm những định hướng lớn làm cơ sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên truyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường, cũng như cam kết của Việt Nam về bảo vệ môi trường với quốc tế.

3. Chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường không thay thế các chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch hiện có, mà là căn cứ cụ thể hóa Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến 2010 và định hướng đến năm 2020, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam). 

4. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp có tránh nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG

1. Sự nghiệp bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân, do dân, vì dân phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật đi đôi với việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm truyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và môi trường theo phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra" và quy định của pháp luật.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đưa nhiệm vụ này trở thành chương trình tổng thể của Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.


Tải bản đầy đủ tại đây

Mọi thông tin đóng góp, chia sẻ, hỏi đáp vui lòng liên hệ tại đây
dây cáp điện dây cáp điện dây cáp điện taya dây cáp điện ls chụp ảnh cưới đẹp giá rẻ ở hà nội chụp ảnh cưới trọn gói giá rẻ ở hà nội